Facebook
Rychlý kontakt
+420 602 330 639
obchod@povleceni-wittmann.cz

Ochrana osobních údajů

Firma VIGOTEX TRADE s.r.o., se sídlem Na Větrově 83/55, Lhotka, 142 00, Praha 4, IČ 283 76 986 zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy České republiky, zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce osobních údajů

VIGOTEX TRADE s.r.o.
IČO: 283 76 986
Adresa: Na Větrově 83/55, Lhotka, 142 00, Praha 4
E-mail: obchod@povleceni-wittmann.cz
E-mail: obchod@obliecky-wittmann.eu
Tel: +420 - 222 264 772

Firma VIGOTEX TRADE s.r.o. zpracovává osobní údaje dle zásad zpracováních osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje musí být:

a) ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a transparentnost“)

b) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními účely („účelové omezení“)

c) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“)

d) přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny („přesnost“)

e) uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů („omezení uložení“)

f) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“)

Zákonnost zpracování

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Podmínky vyjádření souhlasu

Pokud je zpracování založeno na souhlasu, musí subjekt údajů udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud je souhlas subjektu údajů vyjádřen písemným prohlášením, které se týká rovněž jiných skutečností, musí být žádost o vyjádření souhlasu předložena způsobem, který je od těchto jiných skutečností jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.

Účel

Při činnosti firmy VIGOTEX TRADE s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků – fyzických osob, či osobních údajů zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

- zpracování osobních údajů při objednání a dodání zboží firmy, na základě plnění smlouvy, zpracováváme osobní údaje -jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo

- zpracování osobních údajů k obchodním a marketingovým účelům, na základě souhlasu. Osobní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo) budou zpracovány a zabezpečeny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, k zasílání informace týkající se produktových a firemních novinek a dalších marketingových a obchodních sdělení společnosti.

- zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro naplnění plnění povinnosti zaměstnavatele.

Práva subjektu

Subjekt údajů (každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány) má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů.

Mezi další práva subjektu údajů, patří:

- právo na přístup k osobním údajům

- právo na opravu, resp. doplnění

- právo na výmaz

- právo na omezení zpracování

- právo na přenositelnost údajů

- právo vznést námitku

- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování

Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které e webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

V případě, že se chcete zeptat na cokoliv ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail: obchod@vigotex-trade.cz nebo obliecky@wittmann.eu.

Leading Bedlinen Distributors

CARTESphere