Facebook
Rychlý kontakt
+420 602 330 639
obchod@povleceni-wittmann.cz

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy. Na jedné straně je společnost Vigotex Trade s.r.o., IČ 28376986, DIČ CZ28376986, se sídlem Na Větrově 83/55, 140 00 Praha 4 - Lhotka, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka č. 137189 jako prodávající – provozovatel internetového obchodu www.povleceni-wittmann.cz. Na straně druhé je kupující - spotřebitel. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, s cenou objednaného produktu a jeho specifikací a že s nimi souhlasí. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či , firemních log, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

2. Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky www.povleceni-wittmann.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí neprodleně kupujícímu emailem na zadanou emailovou adresu. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouva je uzavírána v českém nebo slovenském jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Objednávky, jakož i další smlouvy a doklady související s obchodně - závazkovými vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou archivovány provozovatelem internetového obchodu.

3. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím za účelem splnění objednávky, jsou důvěrné a budou použity, shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. České republiky, o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Kupující dává svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně vymazání a dalších zákonných práv k těmto údajům.

4. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí zboží doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí. Zboží je kupující povinen vrátit nepoužité, nepoškozené, čisté, v původním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Prodávající má právo odmítnout vrácení peněz za zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny (doručeny) do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy, musí zboží doručit na adresu skladu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem či kopii nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. Při neuvedení čísla účtu je částka ve lhůtě do 30 dnů automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

5. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. Platba kartou přes internetové rozhraní banky
b. Platba dobírkou ( platbu přebírá od zákazníka přepravce – GLS Transport)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Jako záruční list vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu (dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, velikost, množství,...). Na všechny vady, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu využití zákonná záruční lhůta je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Při praní a čištění prádla kupující má respektovat prací symboly uvedené výrobcem na etiketě. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího:

Vigotex Trade s.r.o.
Na Větrově 83/55
140 00 Praha 4 - Lhotka


Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat též přepravní službou na adresu skladu prodávajícího:

Silk + Progress s.r.o.
sklad Vigotex Trade s.r.o.
Moravská Chrastová 29
CZ – 569 04 Brněnec


Reklamované zboží by mělo být pouze v originálním obalu a důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující. Doporučujeme ke zboží přiložit kopii záručního listu-faktury, popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, email, tel.číslo). Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a reklamovaného zboží, pokud se nedohodne jinak s kupujícím při vzájemném souhlasu.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.05.2011. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Tento web použivá cookies pro zajištění funkce e-shopu, dále pak pro zobrazení cíleného obsahu, reklamy a pro účely analýzy.

Leading Bedlinen Distributors

CARTESphere